Engine Oil


ABOUT

1

ข้อมูลทั่วไป

น้ำมันเครื่องทำหน้าที่เป็นตัวหล่อลื่นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของอนุภาคโลหะ/คาร์บอนที่เกิดจากการเสียดสีและการเผาไหม้ และทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ ทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปโดยไม่ติดขัด

1. การหล่อลื่น – ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์

2. การระบายความร้อน – นำความร้อนที่เกิดจากการการเสียดสี

3. การป้องกัน – ป้องกันชิ้นส่วนไม่ให้เป็นสนิม

4. การล้างและการทำความสะอาด – ขจัดและชะล้างสิ่งเจือปนและสิ่งสะสม

 

องค์ประกอบของสารหล่อลื่น

น้ำมันพื้นฐาน (60-90%)

สารเพิ่มคุณภาพ (10% - 40%)

น้ำมันแร่ (SN)

น้ำมันกึ่งสังเคราะห์*

น้ำมันสังเคราะห์ผ่านกระบวนการ HC (HC)**

น้ำมันสังเคราะห์ (PAO/Ester)

 

* อัตราการผสมน้ำมันพื้นฐานไม่ได้มีการกำหนดไว้ – ไม่มีบทนิยามทางกฎหมายที่บังคับใช้

** ไม่มีบทนิยามทั่วไป – บางประเทศจะถือว่าเป็นน้ำมันสังเคราะห์ แต่ในบางประเทศจะถือว่าเป็นน้ำมันแร่

สารชะล้าง/ สารกระจายเขม่า

สารต้านออกซิเดชัน

EP/AW

สารลดแรงเสียดทาน

PPD

สารเพิ่มดัชนีความหนืด

สารป้องกันการเกิดฟอง

สารป้องกันสนิม

น้ำมันเครื่องประกอบด้วยน้ำมันพื้นฐาน 60-90% + สารเพิ่มคุณภาพ 10% - 40%

 

น้ำมันพื้นฐาน

 

น้ำมันพื้นฐาน - การแบ่งประเภทตามมาตรฐาน API และ ATIEL

API - Group

การแบ่งประเภท

ระดับความอิ่มตัว

ปริมาณกำมะถัน

ดัชนีความหนืด

ต้นทุน

Group I

น้ำมันแร่

(สารสกัดโดยใช้ตัวทำละลาย)

< 90%

> 0.03%

80 < VI < 120 ทั่วไป < 100

ต่ำ

Group II

น้ำมันแร่

(สารสกัดโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย)

> 90%

< 0.03%

80 < VI < 120 ทั่วไป < 100

ต่ำ

Group III

น้ำมันแร่

(ไฮโดรแคร็ก)

> 90%

< 0.03%

VI > 120

ทั่วไป 120 – 135

ปานกลาง

Group IV

น้ำมันสังเคราะห์

(PAO)

---

0

VI > 120

ทั่วไป 120 – 150

สูง

Group V

น้ำมันสังเคราะห์

(ประกอบด้วย Ester เป็นหลัก)

---

0

---

ทั่วไป 120 – 160

สูงมาก

 

น้ำมันพื้นฐานกับการส่งผลต่อคุณสมบัติของสารหล่อลื่น

น้ำมันพื้นฐานส่งผลต่อสารหล่อลื่นในหลายรูปแบบ จึงจำเป็นต้องใส่สารเพิ่มคุณภาพด้วย

 

คำชี้แจงสำหรับคำต่างๆ ที่เกี่ยวกับน้ำมันพื้นฐาน

น้ำมันแร่ … น้ำมันกึ่งสังเคราะห์ … น้ำมันสังเคราะห์ … น้ำมันสังเคราะห์แท้…

สรุป

(1) ความเข้าใจผิดๆ ในท้องตลาดว่าน้ำมันพื้นฐานเท่ากับคุณภาพ (ที่ถูกต้องคือ: คุณภาพจะขึ้นอยู่กับน้ำมันพื้นฐานและสารเพิ่มคุณภาพรวมกัน)

(2) การให้นิยามคุณภาพตามโปรไฟล์สมรรถนะ ไม่ใช่น้ำมันพื้นฐาน

(3) คำชี้แจงสำหรับความเข้าใจของตลาดที่มีต่อ “น้ำมันแร่”, “น้ำมันกึ่งสังเคราะห์”, “น้ำมันสังเคราะห์แท้”

 

ตารางส่วนผสมน้ำมันพื้นฐาน - การตั้งชื่อ / การแบ่งประเภท

API -Group

Group I

Group II

Group III

Group IV

Group V

Group I

น้ำมันแร่

น้ำมันแร่

น้ำมันแร่*

น้ำมันกึ่งสังเคราะห์*

น้ำมันกึ่งสังเคราะห์

น้ำมันกึ่งสังเคราะห์

Group II

น้ำมันแร่

น้ำมันแร่

น้ำมันแร่*

น้ำมันกึ่งสังเคราะห์*

น้ำมันกึ่งสังเคราะห์

น้ำมันกึ่งสังเคราะห์

Group III

น้ำมันแร่*

น้ำมันกึ่งสังเคราะห์*

น้ำมันแร่*

น้ำมันกึ่งสังเคราะห์*

น้ำมันแร่*

น้ำมันกึ่งสังเคราะห์*

น้ำมันสังเคราะห์*

น้ำมันกึ่งสังเคราะห์*

น้ำมันสังเคราะห์*

น้ำมันกึ่งสังเคราะห์*

น้ำมันสังเคราะห์*

Group IV

น้ำมันกึ่งสังเคราะห์*

น้ำมันกึ่งสังเคราะห์

น้ำมันกึ่งสังเคราะห์*

น้ำมันสังเคราะห์*

น้ำมันสังเคราะห์

น้ำมันสังเคราะห์

Group V

น้ำมันกึ่งสังเคราะห์

น้ำมันกึ่งสังเคราะห์

น้ำมันกึ่งสังเคราะห์*

น้ำมันสังเคราะห์*

น้ำมันสังเคราะห์

น้ำมันสังเคราะห์

หมายเหตุ: มักรวมเอาน้ำมันพื้นฐานประเภทต่างๆ ที่ใช้ในหนึ่งสูตร

* การแบ่งประเภท/ การตั้งชื่อให้กับส่วนผสมน้ำมันพื้นฐานอาจมีช่วงที่ต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นหรือภูมิภาค (ถ้ามี) ตัวอย่างเช่น การรวมของช่องที่ทำเครื่องหมายด้วยสีเหลือง จะไม่มีระเบียบข้อบังคับอย่างเป็นทางการ (ในเอเชีย)

 

วัตถุประสงค์ของสารเพิ่มคุณภาพ

แม้ว่าน้ำมันพื้นฐานที่ใช้จะมีคุณภาพสูงมากเพียงใด
สารเพิ่มคุณภาพก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สารหล่อลื่นมีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดต่างๆ ของสารหล่อลื่นสมัยใหม่

 

หน้าที่ของสารเพิ่มคุณภาพ:

 

อัตราการเติมสารเพิ่มคุณภาพโดยทั่วไปจะมีตั้งแต่ไม่กี่ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) ไปจนถึง 30% และมากกว่า

 

สารเพิ่มคุณภาพบางประเภทจะทำปฏิกิริยาซึ่งกัน

*การเลือกสารเพิ่มคุณภาพจึงต้องทำอย่างระมัดระวัง

 

ตามหลักแล้วจะสามารถแบ่งสารเพิ่มคุณภาพออกได้เป็นสามประเภท:

 

ประเภท A: สารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยปกป้องพื้นผิว

ชื่อ

รหัส

ผลที่ต้องการ

สารชะล้าง/ สารกระจายเขม่า

DD

ทำให้พื้นผิวไม่มีสิ่งสะสม

ทำให้อนุภาคที่ไม่ละลายกระจายตัวออกไป

สารรับแรงกดสูง

สารป้องกันการสึกหรอ

EP/AW

ลดการเสียดสีและการสึกหรอ และป้องกันการสึกหรอแบบรอยขีด

สารลดแรงเสียดทาน

FM

ปรับปรุงระดับการเสียดสี (เพิ่มขึ้น/ลดลง)

สารยับยั้งการกัดกร่อน/สนิม

CI

ป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนโลหะเกิดการกัดกร่อน

 

ประเภท B: สารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสารหล่อลื่น

ชื่อ

รหัส

ผลที่ต้องการ

สารเพิ่มดัชนีความหนืด

VII

ลดอัตราความหนืดที่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ

สารลดจุดไหลเท

PPD

ทำให้สารหล่อลื่นสามารถไหลได้เมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำ

สารปรับสภาพซีล

--

ซีลที่พองออกได้คล้ายยาง

สี

--

การบ่งชี้สารหล่อลื่น

 

ประเภท C: สารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยปกป้องสารหล่อลื่น

ชื่อ

รหัส

ผลที่ต้องการ

 สารต้านออกซิเดชัน

AO

 เพิ่มความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน

 สารป้องกันการเกิดฟอง

AF

 ป้องกันการเกิดฟอง

 

สรุป 

 

ข้อมูลจำเพาะสากลสำหรับน้ำมันเครื่อง

ข้อมูลจำเพาะ OEM

= ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน

+ ข้อจำกัดที่เข้มงวดขึ้น

+ การทดสอบเป็นการภายใน

+ การทดลองภาคสนาม

ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน

•คุณสมบัติทางเคมี/ทางกายภาพ

•ข้อกำหนดทางเทคนิค

ตัวอย่าง:

  • BMW

  • Mercedes-Benz

  • Volkswagen

ตัวอย่าง:

  • JASO

  • API -> ใช้ในเอเชีย

  • ACEA

 

ข้อมูลจำเพาะ API

สถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (American Petroleum Institute) จะแยกโหมดการใช้งานสำหรับเครื่องยนต์และระดับสมรรถนะ:

 

 


COMPARISON

1

การเปรียบเทียบ

รายการการทดสอบ ผลการทดสอบ การประเมินผล
การถ่วงน้ำหนักค่าคราบเขม่าคาร์บอนที่ลูกสูบ, ข้อดี

สมรรถนะต่อเนื่องยาวนาน

เสถียรต่อความร้อนและออกซิเดชันได้ดีขึ้น 13%

รักษาความสะอาดของเครื่องยนต์โดยป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งสะสมที่เป็นอันตราย

สมรรถนะการจัดการกากตะกอนในเครื่องยนต์, ข้อดี

ขับขี่นุ่มนวลขึ้น

ควบคุมกากตะกอนได้ดีขึ้น 14.1%

เพลิดเพลินกับการขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นพร้อมคุณสมบัติการป้องกันกากตะกอนและสิ่งสะสม

ผลรวมดัชนีประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (FEI) %

การขับขี่อย่างประหยัด

ประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีขึ้น 5.4 %

ขับขี่ต่อเนื่องโดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลง ช่วยประหยัดเงิน

การสึกหรอเฉลี่ยของเพลาลูกเบี้ยว, µm

ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์

ป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ดีขึ้น 70%-84%

ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ของคุณโดยชะลอการเกิดการสึกหรอ

การสูญเสียน้ำหนักแบริ่ง, mg

 


REPLACEMENT

1

การเปลี่ยน

คำแนะนำในการเปลี่ยน

โปรดดูคู่มือรถของคุณสำหรับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานและการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามรอบระยะเวลาที่แนะนำไว้ในคู่มือ

คำแนะนำในการเติม

1) ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเพื่อตัดสินใจว่าต้องเติมน้ำมันเครื่องหรือไม่

ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องโดยดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องซึ่งปกติจะเป็นสีเหลืองหรือสีส้มและอยู่ใกล้กับเครื่องยนต์ออกมา

ดึงออกมาจนสุดเท่าที่จะทำได้ จากนั้นใส่กลับเข้าไปในช่อง รอสักครู่ก่อนจะดึงออกมาเพื่อดูระดับน้ำมันเครื่อง ที่ปลายก้านวัดจะมีเครื่องหมายแสดงถึงระดับต่ำสุดและสูงสุด ถ้าระดับน้ำมันเครื่องต่ำกว่าเครื่องหมายต่ำสุด ให้เติมน้ำมันเครื่องทันที

2) รถยนต์ส่วนใหญ่จะมีไฟเตือนบนแผงหน้าปัด

ถ้าไฟเตือนนี้ติดสว่างเป็นสีเหลืองหรือสีแดง คุณต้องหยุดรถทันทีที่ทำได้เพื่อตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องและเติมตามความจำเป็น


DENSO ENGINE OIL

1

โปรไฟล์สมรรถนะ

ชื่อผลิตภัณฑ์

โปรไฟล์สมรรถนะ

หมายเหตุ

PCMO (Passenger Car Motor Oil)

DENSO Engine Oil Platinum 0W-20

API SN/ CF

ILSAC GF-5

สามารถใช้ร่วมกับรุ่นที่เก่ากว่าได้:

API SM/ SL/ SJ ฯลฯ

ILSAC GF-4 ฯลฯ

DENSO Engine Oil Platinum 5W-30

API SN/ CF

ILSAC GF-5

สามารถใช้ร่วมกับรุ่นที่เก่ากว่าได้:

API SM/ SL/ SJ ฯลฯ

ILSAC GF-4 ฯลฯ

DENSO Engine Oil Platinum 5W-40

API SN/ CF

สามารถใช้ร่วมกับรุ่นที่เก่ากว่าได้:

API SM/ SL/ SJ ฯลฯ

DENSO Engine Oil Platinum 10W-30

API SN/ CF

ILSAC GF-5

สามารถใช้ร่วมกับรุ่นที่เก่ากว่าได้:

API SM/ SL/ SJ ฯลฯ

ILSAC GF-4 ฯลฯ

DENSO Engine Oil Platinum 10W-40

API SN/ CF

สามารถใช้ร่วมกับรุ่นที่เก่ากว่าได้:

API SM/ SL/ SJ ฯลฯ

HDEO (Heavy Duty Engine Oil)

DENSO Engine Oil Gold 15W-40

API CI-4/SL

สามารถใช้ร่วมกับรุ่นที่เก่ากว่าได้:

API CH-4/ CG-4/ CF-4 ฯลฯ

API SJ/ SH/ SG/ SF ฯลฯ

DENSO Engine Oil Gold 10W-30

API CI-4/SL

สามารถใช้ร่วมกับรุ่นที่เก่ากว่าได้:

API CH-4/ CG-4/ CF-4 ฯลฯ

API SJ/ SH/ SG/ SF ฯลฯ

DENSO Engine Oil Silver 15W-40

API CF-4

สามารถใช้ร่วมกับรุ่นที่เก่ากว่าได้:

API CF/ CD/ CE/ CC ฯลฯ

 

น้ำมันเครื่องที่เหมาะสม

รุ่น

ผลิตภัณฑ์

สำหรับรถประเภท

ระดับ API

SAE

ACEA

สมรรถนะ OEM

การใช้งาน

แพลทินัม

PCMO

SN/CF

GF-5

0W-20

   

ส่วนใหญ่ใช้สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

(เครื่องยนต์ดีเซลจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน)

PCMO

SN/CF

5W-40

A3/B4

MB 229.3

VW 502 00/505 00

PCMO

SN/CF

GF-5

5W-30

   

PCMO

SN/CF

GF-5

10W-30

   

PCMO

SN/CF

10W-40

   

โกลด์

HDEO

CI-4/SL

10W-30

E7

 

ส่วนใหญ่ใช้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

(เครื่องยนต์เบนซินจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน)

HDEO

CI-4/SL

15W-40

E7

 

ซิลเวอร์

HDEO

CF-4

15W-40

   

สำหรับรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก 1 ลิตร และ 4 ลิตร

• รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

• สำหรับการขายปลีก

• ความรู้เกี่ยวกับการบริโภค

ถังกลมความจุสูงขนาด 205 ลิตร

• เวิร์กช็อปของศูนย์บริการ

• กลุ่มรถขนส่งเชิงพาณิชย์

ถังหูหิ้วขนาด 20 ลิตร

• สำหรับงานบริการภาคสนาม, การใช้งานผสมหลายแบบ

• สำหรับรถยนต์ที่มีความจุขนาดใหญ่ (7 ลิตร, 9 ลิตร ฯลฯ)

 

ขนาดบรรจุภัณฑ์และโปรไฟล์สมรรถนะ

ชื่อผลิตภัณฑ์

โปรไฟล์สมรรถนะ

1 ลิตร

4 ลิตร

20 ลิตร

205 ลิตร

PCMO

DENSO Engine Oil Platinum 0W-20

API SN/ CF

ILSAC GF-5

O

O

 

 

DENSO Engine Oil Platinum 5W-30

API SN/ CF

ILSAC GF-5

O

O

 

 

DENSO Engine Oil Platinum 5W-40

API SN/ CF

O

O

 

 

DENSO Engine Oil Platinum 10W-30

API SN/ CF

ILSAC GF-5

O

O

 

O

DENSO Engine Oil Platinum 10W-40

API SN/ CF

O

O

 

 

HDEO

DENSO Engine Oil Gold 15W-40

API CI-4/SL

 

 

 

O

DENSO Engine Oil Gold 10W-30

API CI-4/SL

O

O

 

O

DENSO Engine Oil Silver 15W-40

API CF-4

O

O

O

 

 

จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์