Car Air-Con
Receiver Dryer


ABOUT PRODUCT

关于接收干燥器

功能

•储存液化制冷剂,以根据负荷向蒸发器供应制冷剂
          •制冷剂过多时,可将其储存在接收干燥器中

•去除湿气和水,以防止腐蚀膨胀阀
          •这就是干燥剂的功能

•过滤制冷剂中的杂质,以避免系统堵塞
          •膨胀阀堵塞可能会导致制冷循环故障

 

结构