Radiator


ABOUT

ข้อมูลทั่วไป

หม้อน้ำคือส่วนหนึ่งของระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ ที่ซึ่งความร้อนส่วนเกินจะหายไปในบรรยากาศผ่านการพาความร้อนแบบบังคับโดยใช้ของเหลวหมุนเวียน เช่น น้ำ หรือ น้ำ/ไกลคอล เพื่อให้เกิดการถ่ายเทความร้อน

เพื่อถ่ายเทความร้อนเหลือทิ้งไปยังอากาศเย็นด้วยอัตราที่ยังคงรักษาอุณหภูมิการทำงานของน้ำหล่อเย็นเครื่องเย็นที่ปลอดภัยเอาไว้ได้

ระบบงานของหม้อน้ำ

โครงสร้างหลัก

น้ำหล่อเย็นจะไหลผ่านเสื้อสูบหม้อน้ำในเครื่องยนต์และหม้อน้ำ ทำให้ความร้อนเข้าไปในเสื้อสูบหม้อน้ำ และทำการกระจายความร้อนสู่บรรยากาศที่หม้อน้ำ

น้ำหล่อเย็นจะไหลเวียนโดยการทำงานของปั๊มน้ำ การไหลของน้ำหล่อเย็นไปยังหม้อน้ำจะถูกควบคุมโดยด้านสูง น้ำหล่อเย็นจะไหลเข้าไปในหม้อน้ำ (ส่วนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน) และเมื่อน้ำหล่อเย็นเย็นลง เทอร์โมสตัทจะเบี่ยงน้ำหล่อเย็นเพื่อปรับอุณหภูมิ


TYPES OFFERED

ประเภทที่มีวางจำหน่าย

แบบไหลแนวดิ่ง (Down Flow)

ขนาดความลึกของแกนที่ใช้ได้ (มม.): 16, 22, 26, 32, 42

มีออยล์คูลเลอร์และไม่มีออยล์คูลเลอร์

แบบไหลแนวนอน (Cross Flow)

ขนาดความลึกของแกนที่ใช้ได้ (มม.): 16, 22, 26, 32, 42

มีออยล์คูลเลอร์และไม่มีออยล์คูลเลอร์